The Interdisciplinary Academic Conference Micro-Cultures of Gender co-organized by the graduate students of Applied Gender Studies at the University of Opole, the Sociologist Scientific Circle of the University of Opole, the Faculty of Philology of the University of Opole, the Institute of Sociology at the University of Opole will take place

on June 1 2017 at the University of Opole, Opole, Poland.

The conference Micro-Cultures of Gender is an opportunity to investigate gender issues on the micro level across different academic disciplines. The main field of our interest is the individual and her or his social environment. There are, at least, two relevant reasons for which it is significant to examine the micro level. According to the first one, ‘gender’ is regarded as a notion constructed and visible primarily at the micro level. The second cause is opposite to the first one – ‘gender’ is not easy to be noticed at the micro level.

The event attracted some very interesting scholars coming from the greater region of Central Europe and beyond: Czechs, Hungarians but also Turks and obviously Poles; the participants coming from Warsaw, Prague or the Mediterranean shore will join professor Anna Odrowąż-Coates, who will discuss her work among Saudi Arabians on “(a) gated community as a ‘soft’ and gendered total institution” in the keynote speech.

The conference starts at 11.00 am on Thursday, June 1 2017 in Student Culture Center and the keynote lecture will be delivered at 1.30 pm. We cordially invite all the scholars and students interested in gender issues as well as the latest academic developments on this topic in different fields. The language of the conference is English.

Conference time: Thursday, June 1, 11.00 am – 5.00 pm.
Conference venue:  The University of Opole, Student Culture Centre, Katowicka 95, Opole, Poland

More information:

ags.uni.opole.pl/micro-gender

Conference programme

Mikro-kultury gender w perspektywie międzynarodowej

Interdyscyplinarna konferencja Mikro-kultury gender współorganizowana przez studentów studiów magisterskich programu Applied Gender Studies na Uniwersytecie Opolskim, Koło Naukowe Socjologów, Wydział Filologiczny oraz Instytut Socjologii UO odbędzie się 1. czerwca 2017 roku w Opolu.

Konferencja Mikro-kultury gender stanowi okazję do zbadania kwestii gender na mikro poziomie różnych dyscyplin akademickich. Głównym polem zainteresowań jest jednostka i jej lub jego środowisko społeczne. Istnieją przynajmniej dwa powody, dla których ważne jest, badanie płci kulturowej na poziomie mikro. Po pierwsze, “gender” to pojęcie konstruowane i widoczne na poziomie mikro. Drugi powód stoi w sprzeczności z pierwszym – “gender” jest trudne do zauważenia na poziomie mikro.

Wydarzenie zachęciło do uczestnictwa interesujących badaczy z szerokiego regionu Europy Środkowej i spoza niego: Czesi, Węgrzy, ale też Turcy i oczywiście Polacy; przyjeżdżający z Warszawy, Pragi i z wybrzeża Morza Śródziemnego dołączą do profesor Anny Odrowąż-Coates, która omówi swoją pracę z Saudyjczykami i Saudyjkami na temat ogrodzonych wspólnot jako “miękkich” i genderowych instytucji totalnych w wykładzie specjalnym.

Konferencja rozpoczyna się o godzinie 11.00 w czwartek, 1. lipca 2017 r. w Studenckim Centrum Kultury, a wykład specjalny odbędzie się o godzinie 13.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie badaczki i badaczy oraz studentki i studentów zainteresowanych kwestiami gender, a także ostatnimi dokonaniami na tym polu w ramach różnych dyscyplin. Językiem konferencji jest angielski.

Czas: czwartek, 1. czerwca, 11.00 – 17.00
Miejsce: Uniwersytet Opolski, Studenckie Centrum Kultury, Katowicka 95, Opole

Więcej informacji: ags.uni.opole.pl/micro-gender

Program konferencji do pobrania.